in

Jön a Várkert Bazár ad­ven­ti ren­dez­vény­so­ro­za­ta

Európa leg­na­gyobb gyer­tya­ins­tal­lá­ci­ó­ja mel­let kéz­mű­ves fog­lal­ko­zá­sok, in­ter­ak­tív gye­rek­prog­ra­mok, tánc­elő­adás, va­la­mint a Virtuózok és más elő­adók kon­cert­je is vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket a Várkert Bazár és a Citadella kö­zös ad­ven­ti ren­dez­vény­so­ro­za­tán no­vem­ber 29. és ja­nu­ár 1. kö­zött Budapesten.

Puskás Imre, a Miniszterelnökség kul­tu­rá­lis örök­ség­vé­de­le­mért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­ká­ra a prog­ra­mot be­ha­ran­go­zó bu­da­pes­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón fel­hív­ta a fi­gyel­met a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség­vál­la­lás­ra és szo­li­da­ri­tás­ra, amely “a ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel, az ad­vent idő­sza­ká­ban je­len­tő­seb­bé vá­lik”. Ezért a prog­ram­so­ro­zat ré­sze­ként a rá­szo­ru­lók és nél­kü­lö­zők meg­se­gí­té­sé­re min­den va­sár­nap az Ökumenikus Segélyszervezet és Dévai Szent Ferenc Alapítvány ado­mány­gyűj­tést tart a hely­szí­nen.

Gyutai Csaba, a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja el­mond­ta: a ha­gyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal meg­ren­de­zen­dő el­ső ad­ven­ti ese­mény­so­ro­zat ide­jén a sok kul­tu­rá­lis prog­ram mel­lett Európa leg­na­gyobb gyer­tya­ins­tal­lá­ci­ó­ja is vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket az épü­let­együt­tes be­já­ra­tá­nál.

Advent Várkert Bazár 2015: programok, fellépők

(MTI)

Várjuk a véleményed!

Animal Cannibals – Csak karácsony

Karácsonyi akciós pihenések – ezeket ajánljuk